ADVOKAT

MARIT ERIKSSON AS

yter juridisk bistand til private og næringsdrivende på mange rettsområder.

Ta kontakt!

FAGOMRÅDER

 

Fast eiendoms rettsforhold, herunder bruksrettigheter,  tomtefeste, gjerdespørsmål, sameieproblematikk og naborettslige forhold

Eiendomsmegling/kontrakt og oppgjør

Plan- og byggesaker, deling og konsesjon

Arv og testament, skifte av dødsbo

Ektepakt/særeie, samboeravtaler, bistand ved samlivsbrudd

Arbeidsrettslige spørsmål, herunder oppsigelsessaker

Konkursbobehandling og insolvens, gjeldsforhandlinger og inkasso

Boligrett og husleieforhold,

Kontraktsrett, kjøpsrett, bistand i reklamasjonssaker.

Utlendingsrett

Mekling mellom parter

Prosessfullmektig i saker for jordskifteretten og ordinære domstoler

Juridiske spørsmål knyttet til landbruk og odel

Salær og priser

Medgått tid

Utgangspunktet for beregning av advokatsalær er medgått tid med en timesats fra kr. 1400 - 2000 (pr.time med tillegg for mva.) – avhengig av sakstype og kompleksitet.

I tillegg kommer evt. rettsgebyrer og andre utlegg.

 

Fastpris

For enkelte sakstyper kan det om ønskelig avtales en fastpris.

Oppgjørsoppdrag etter eiendomsmeglingsloven faktureres alltid etter en på forhånd avtalt fastpris.

 

Rettshjelpsforsikring

I mange sakstyper, f. eks. tvister som vedrører fast eiendom, bolig, bil og båt, vil de fleste ha rettshjelpsforsikring knyttet til sin villa-, bil-, og båtforsikring. I slike saker vil det være forsikringsselskapet som dekker det meste av utgiftene til advokat, rettsgebyr  mm. Det vanlige er at klienten betaler en egenandel stor kr. 4.000 i bunn og 20 % av det som påløper av utgifter utover det.

 

Fri rettshjelp

I enkelte sakstyper dekker det offentlige utgiftene til bruk at advokat og rettsgebyr. Dette gjelder f.eks. private parter i barnevernsaker. Men de fleste sakstyper* som dekkes av det offentlige, krever at klienten betaler en egenandel, samtidig som det er et vilkår at klientens årsinntekt ikke overstiger kr. 246.000 eller formue høyere en kr. 100.000.

 

(*barnefordelingssaker, tvist om økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd, oppsigelse og avskjed i arbeidsforhold, oppsigelse i husleieforhold, voldsoffererstatning og noen klagesaker etter folketrygdloven)

 

 ***

 

Advokaten avklarer sammen med deg om saken dekkes av din rettshjelpsforsikring eller som fri rettshjelp av det offentlige.

I de fleste saker mottar klienten en oppdragsbekreftelse  fra advokaten hvor vilkårene for det aktuelle oppdraget fremgår.

Ta kontakt!

 

ADVOKAT MARIT ERIKSSON

MARIT ERIKSSON
ADVOKAT

Tlf: 416 82 167

post@advokatoppdal.no

Arbeidserfaring

- som advokat/jurist

Fra 2002: Egen advokatpraksis, dels i kontorfellesskap med andre advokater

1999-2002: Amanuensis ved Norges Landbrukshøgskole, Ås  (i dag: NMBU)

1997-1999: Dommerfullmektig ved Nedre Telemark sorenskriverembete

1995-1996: Førstekonsulent i Landbruksdepartementet, avdeling for arealforvaltning

Utdanning

1997 Master i tysk rett og europarett  LL.M, UniversitätTrier, Tyskland

1995 Juridisk embetseksamen,

Universitetet i Oslo

1994 Miljørett spesialfag og miljøforvaltning, Universitetet i Oslo

1987 Sivilagronom, studieretning allsidig jordbruk, Norges Landbrukshøgskole, Ås

Språk

Norsk, engelsk og tysk.  

Litt fransk.

-som sivilagronom

1987-1995: Fylkesagronom, landbruksrådgiver ved landbrukskontor, landbrukslærer/lektor           

 

KONTAKT

ADVOKAT MARIT ERIKSSON

ADRESSE

Oppdal Næringshus

Inge Krokanns veg 9, 7340 Oppdal

Epost: post@advokatoppdal.no
Tel:  416 82 167

 

Klikk Her For Å Finne Oss

For generelle henvendelser, vennligst fyll inn kontaktskjemaet under:

Supert! Melding mottatt.

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 
Cookies (instillinger -> sporing og analyser-body-slutt):